W toku postępowania ofertowego pojawiło się następujące pytanie:

W związku z ukazaniem się ogłoszenia ” Prace izolacyjno – dociepleniowe w Klasztorze Karmelitów Bosych w Lublinie w ramach Projektu pn. Termomodernizacja Zabytkowego Klasztoru Karmelitów Bosych w Lublinie, proszę o informację, czy firma przystępująca do przetargu może korzystać z potencjału innego podmiotu tj. posiadania wiedzy i doświadczenia i potencjału technicznego.

 W odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykazać się wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym podmiotów trzecich pod warunkiem potwierdzenia tego zamiaru oświadczeniem tego podmiotu, bądź zawartą z nim umową. Wybrany dokument powinien określać w jaki sposób i na jakich zasadach Wykonawca otrzyma wsparcie przy realizacji zamówienia gwarantujące jego poprawną realizację. Jeżeli będzie to nabyte doświadczenie przedstawiony dokument powinien zawierać informacje czy osoby, które nabyły tego doświadczenia będą oddelegowane bądź w inny sposób zatrudnione przy realizacji objętej przedmiotowym postępowaniem. Oczywiście podmiot, z zasobów którego Wykonawca zamierza korzystać musi spełniać oczekiwania zawarte w aktualnie toczącym się postępowaniu konkurencyjnym.


Oferta-formularz
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Umowa-projekt
Wykaz wykonanych robót
Zapytanie ofertowe 

1 karta tytulowa – OPZ
opis techniczny
przedmiar1
przedmiar2
przedmiar3

18 Elewacja wschodnia części warsztatowej 19 Elewacja północna części warsztatowej 21 Ocieplenie stropodachu pralni 22 Ocieplenie stropodachu domu kapelana 23 Ocieplenie stropu nad kościołem 24 Ocieplenie stropu – warsztat i garaże 25 Ocieplenie stropu – część mieszkalna klasztoru 27 Ocieplenie stropu – część środkowa klasztoru 28 Ocieplenie stropu – skrzydło wschodnie