30 Niedziela Zwykła – 29 X 2017

1. Dobiega końca miesiąc październik, zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.

2. W środę, 1 listopada będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych, msze św. będą sprawowane jak w niedzielę.

3. We czwartek 2 listopada wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, spowiedź (może być w innym dniu), Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

4. Cały miesiąc listopad, to miesiąc szczególnej modlitwy za tych, którzy już odeszli do wieczności. W naszym kościele będziemy w listopadzie codziennie prosić Boga za zmarłych polecanych naszym modlitwom w „Zaduszkach”. Msze święte w ich intencji będą sprawowane codziennie o godz. 18.00, zaś różaniec z odczytywaniem imion zmarłych o godz. 17.30. „Zaduszki” można jeszcze składać w zakrystii i na furcie klasztornej, a w uroczystość Wszystkich Świętych także u braci postulantów przed kościołem, po każdej mszy św.

5. W przyszłą niedzielę będzie można złożyć ofiarę do puszki na fundusz: „Pomoc Kociołowi w potrzebie”.

6. Dekret Pasterza naszej diecezji:

Z Regulaminu wyboru rad duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej:

– Kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być katolicy pełnoletni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej.

– Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty gromadzącej się przy kościele rektoralnym. (takim jak nasz)

– Na miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi lub rektorowi kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

– Na tydzień przed wyborami proboszcz (rektor) podaje do wiadomości wiernych listę zgłoszonych kandydatów. Listy te zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód, miejscowość zamieszkania.

– W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów składa się do urny wyborczej przygotowanej w odpowiednim pomieszczeniu parafii (rektoratu).

– Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

– Liczenia głosów dokonuje komisja wyborcza złożona z 3-5 osób wyznaczonych przez proboszcza (rektora).